Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

đăng 00:56, 31 thg 10, 2011 bởi Thao Hung Thanh   [ đã cập nhật 17:05, 6 thg 11, 2011 ]
Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị: Về việc tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
ĉ
Thao Hung Thanh,
00:56, 31 thg 10, 2011
Comments