Công văn số 1891/BGDĐT-CTHSSV

đăng 14:47, 25 thg 3, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Công văn số 1891/BGDĐT-CTHSSV ngày 22/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết định 13/2013/QĐ-TTg.